konkurs „Poleć książkę!”

Zachwyciła cię wydana ostatnio (2021/2022) książka dla dzieci lub młodzieży i chcesz podzielić się tym z innymi?

Ten konkurs jest dla ciebie!

Podaj, w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku Rabka Festival, w terminie 1-5 kwietnia 2022, autora i tytuł wybranej książki, wiek czytelnika, dla którego jest przeznaczona oraz jedno, celne zdanie z rekomendacją, zbudowaną według schematu:

„Przeczytaj, jeśli……………………………………………………………..” Najlepsze rekomendacje zamieścimy na tablicach wielkoformatowych, umieszczonych w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju, a ich autorzy otrzymają nagrody książkowe.

Regulamin konkursu „Poleć książkę”

 w ramach projektu „Rabka Festival 2022”

DEFINICJE Regulamin konkursu – oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w konkursie, urządzanym pod nazwą „Poleć książkę” (dalej Konkurs), w szczególności zasady rekrutacji, sposób eliminacji oraz nagradzanie uczestników oraz sposób weryfikacji zwycięzców.

 1. Organizator i czas trwania Konkursu
  1. Organizatorem konkursu „Poleć książkę” zwanego dalej Konkursem jest organizator Rabka Festival –  Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bluszczowej 11, zwana dalej Organizatorem;
  1. Konkurs odbywa się w terminie 1 – 5 kwietnia 2022
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebook Rabka Festival;
  1. Konkurs ma charakter edukacyjny i z definicji nie podlega ustawie o grach hazardowych.
  1. Organizator Konkursu zbiera dane osobowe uczestników Konkursu, które będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Idea Konkursu

2.1. Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

        3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która w terminie 1 – 5 kwietnia 2022, godz. 23.59, w komentarzu pod konkursowym postem Rabka Festiwal na Facebooku zamieści propozycję, wydanej w 2021 lub w pierwszym kwartale 2022 roku, książki do polecenia innym czytelnikom (w przedziałach wiekowych: 0+, 3+ 5+ 7+ 12+ lat), wraz z uzasadnieniem;

3.2.  Uzasadnienie wyboru zawierać się musi w jednym zdaniu zbudowanym według schematu: „Przeczytaj, jeśli…………………………………………………..”.

 • W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie oraz zespoły złożone z osób w różnym wieku.
  • Jeden uczestnik może nadesłać kilka rekomendacji dla różnych grup wiekowych, przy czym każda rekomendacja oceniana jest osobno. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 rekomandacji.
  • Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze najciekawsze, a organizator zwróci się  do autorów zwycięskich propozycji z prośbą o możliwość wykorzystania zgłoszonego uzasadnienia (zdania) na tablicach rekomendacji czytelniczych stojących w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju oraz poprosi o podanie adresu, pod który wysłana zostanie nagroda. Podanie adresu (w wiadomości prywatnej)  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
  • Uczestnik Konkursu wyrażą zgodę, by jego rekomendacja, w wypadku wygranej,  została publicznie udostępniona przez organizatora Konkursu, a dane osobowe wykorzystane celem dostarczenia konkursowej nagrody.

4. Zasady organizacyjne

4.1. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdania/rekomendacje oryginalne, do których Uczestnicy mają pełne prawa autorskie.

4.2. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić od 1 do 5 rekomendacji.

4.3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą jurorzy, powołani przez Organizatora.  

4.4. Rekomendacje  zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Prace nie spełniające tych wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

       5. Zasady przeprowadzania Konkursu

5.1. W terminie 1 – 5 kwietnia 2022 (do godz. 23.59)  Organizator, pod adresem https://www.facebook.com/rabkafestival , pod postem o Konkursie, przyjmuje zgłoszenia do Konkursu – w formie komentarzy. Po tej dacie (5 kwietnia 2022, godz. 23.59) nie ma możliwości dołączenia do Konkursu.

5.2. Po 5 kwietnia 2022, rekomendacje spełniające warunki formalne (jedno zdanie odnoszące się do wybranej  książki w jednej z zasugerowanych grup wiekowych) zostaną poddane ocenie jury.

5.4. Jury oceni wszystkie propozycje punktowo, biorąc pod uwagę:

1) wartość merytoryczną rekomendowanej książki;

2) walory rekomendacji – jej siłę perswazyjną, atrakcyjność przekazu;

3) dostosowanie proponowanej książki i rekomendacji do wieku potencjalnego odbiorcy;

W każdej z tych kategorii można otrzymać od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość punktów, która może przyznać jury filmowi wynosi 15.

5.5. Wyniki konkursu zostaną podane do 7 kwietnia, w wiadomości prywatnej, skierowanej do uczestników na Facebooku. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie chęci odbioru nagrody, w terminie do 8 kwietnia 2022 (do godz. 23.59).

5.6. w dnu 9 kwietnia 2022 wyniki konkursu i zwycięskie rekomendacje zostaną podane do publicznej wiadomości, a zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe (wysyłane zwykła przesyłką pocztowa na podany przez siebie adres).

    6. Sposób określenia zwycięzcy

6.1. Nad całością przebiegu Konkursu oraz prawidłowością punktacji czuwają Jurorzy. Ich  decyzja rozstrzyga wszelkie spory i niejasności.

6.2. Zwycięzcą Konkursu będą Uczestnicy, których rekomendacje zdobędą największą ilość punktów.

6.3. W przypadku, gdy Zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody i nie przyśle Organizatorowi w terminie do 8 kwietnia 2022, godz. 23.59, w odpowiedzi na wiadomość prywatną na wysłaną Facebooku, potwierdzenia chęci odbioru nagrody, jego rekomendacja nie zostanie wykorzystana, a nagroda książkowa nie zostanie mu wysłana.

6.4. Jury zastrzega sobie możliwość dowolnego rozdysponowania nagród.

   7. Nagrody

7.1 Rekomendacje książkowe zwycięzców Konkursu (w maksymalnej ilości 30) zostaną zamieszczone na 6 wielkoformatowych tablicach rekomendacji czytelniczych, ustawionych w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju, a ich autorzy otrzymają pocztą nagrody książkowe, na podany przez siebie adres.

8. Wszystkie pytania, dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do Organizatora konkursu: tel. 12 267 27 59; 502 127 642.